Vetqeverisja Lokale

 "Karakteristikat e kuadrit institucional te Vete-Qeverisjes Lokale-Zbulimi i rrugeve qe cojne drejt nje bashkepunimi nderkufitar rajonal"

Ky projekt ka per qellim te perfshije institucionet e Vete-Qeverisjes Lokale te trekendeshit te bashkepunimit te Prespa/Ohrit, i cili perfshin rajonet e Maqedonise Perendimore (Kozan, Follorine, Kostur, Grevena), Greqi, dhe Korce (rrethet e Korces, Pogradecit, Kolonjes dhe Devollit), Shqiperi si dhe bashkite e Bitoles, Resnjes, Ohrit dhe Prilepit, nga Ish-Republika Jugosllave e Maqedonise, meqe kjo e fundit nuk ka strukture administrative te tille si te dy rajoneve te tjera, ne procedurat e bashkepunimit nderkufitar per forcimin e marredhenieve te fqinjesise se mire dhe mirekuptimit reciprok per mbeshtetjen e bashkeveprimit persa i perket zhvillimit rajonal.

Ky raport eshte ndermarre per te identifikuar qellimin per bashkepunim me ane te karakterizimit te profilit te organeve administrative lokale te rajonit nderkufitar, dhe te percaktoje kuadrin institucional qe ka te beje me kompetencat dhe organizimin e pushtetit lokal dhe te krijoje nje baze per te gjitha iniciativat dhe aktivitetet brenda bashkepunimit trilateral. Bashkite e Bitoles, Kozanit dhe Korces do te jene baza e projektit si nje strukture model bashkepunimi nderkufitar.

 

Agjensia Rajonale e Zhvillim Korce ka te drejten dhe kompetencen e plote te perfaqesoje para gjithe organizmave qe veprojne ne Eurorajon, vendimet dhe udhezimet qe do te percaktoje Bordi I Eurorajonit.