Pogradeci


Rrethi Pogradecit shtrihet ne nje sipërfaqe prej 725 km2. Perbehet nga qyteti Pogradec, ka 7 komuna ose perben 23% te komunave ne Qark dhe 72 fshatra ose 21% te fshatrave ne Qark.
POPULLSIA
Rrethi Pogradec ka 91802 banore ,ose 25.3 % te popullsise te Qarkut, ne qytet jetojne gjithsej 40138 banore. Ne zonat rurale jetojne 51664 banore. Ne krahesim me vitin 2007 ne vitin 2008 popullsia si Qark eshte rritur me 2172 banore ,ose 0.6 %, Rrethi i Pogradecit ka nje rritje prej 0.5%.
Rrethi Pogradec perbehet prej 27274 familjesh,ngarkesen per familje ne fillim te vitit e ka pasur 3.4 veta,ne fund te vitit 3.5 vete.