RDA Korca Team
RDA Korca Team
RDA Korca Team
SME Innovation Capacity Boost
-SMEInnoBoost-
" Forcimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit duke forcuar rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile nëpërmjet proçeseve me pjesëmarrje në qeverisje"
"Strengthen democracy and rule of law by empowering citizens and civil society through participatory processes in governance"
"BUILDING STRONGER COMMUNITIES THROUGH BUSINESS INCUBATION"
Supported by IADSA and Korca Municipality
logo.b.korce_.jpg
logo-ital.png
logo-coop-it.jpg
logo-alb.png
logo-min-fin.jpg
Before
Business Incubator
After
Të bëjme rajonin tërheqës për bizneset e të rinjve për të krijuar zhvillim ekonomik
Make the region attractive to start-ups to create economic prosperity
Share